Deklaracja dostępności

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Kwartalnik Artystyczny otwierany w nowym oknie

• Data publikacji strony internetowej: 2004-08-13.
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-11.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania
• Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne. Postaramy się również rozwiązać problemy związane z nawigacją.
• część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
• nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo w całości.

Powody braku spełniania wymagań
• Niektóre treści pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem aplikacji WAVE -Web Accessibility Evaluation Tool.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-26.

Skróty klawiaturowe

• Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Julita Niedźwiecka-Ambroziak, koordynatordostepnosci@ksiaznica.torun.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 566228714 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich otwierany w nowym oknie

Dostępność architektoniczna
Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
Słowackiego 8
87-100 Toruń

Opis dostępności architektonicznej otwierany w nowym oknie

Dodatkowe informacje
• Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności